آگه یه روز درس نخونید وبعد از
امتحانات نوبت اول ویا دوم یه کارنامه بدن دستتون ببینید

که تمام نمره ها افتضاح و معدل زیر
ده شدید

چه ریختی پیدا میکنید
؟

.

.

.

.

به نظر من این شکلی
میشید!!!

.

.

.

/ 0 نظر / 9 بازدید